FACULTY

Professors

Khan, Prof. Aleem Ashraf (Head) 27666623 aleemashrafkhan@gmail
Shekhar, Prof. Chander   chshekhar58@gmail.com
Kumar, Prof. Rajinder 27666623 rkumar4983@gmail.com

Associate Professors

 

Assistant Professors

Jahan, Dr. Mehtab       27666623 mehtabjahan6@gmail.com
Shah, Dr. Ali Akbar      27666623 h12145@yahoo.com