FACULTY

Professors

Kumar, Prof. Rajinder (Head) 27666623 rkumar4983@gmail.com
Shekhar, Prof. Chander 27666623 chshekhar58@gmail.com
Khan, Prof. Aleem Ashraf 27666623 aleemashrafkhan@gmail

Associate Professors

 

Assistant Professors

Jahan, Dr. Mehtab       27666623 mehtabjahan6@gmail.com
Shah, Dr. Ali Akbar      27666623 h12145@yahoo.com
Rahman, Dr. Zayaur (Ad-Hoc)      27666623 zayaur.rahman@gmail.com
Ahmed, Dr. Mukhtar (Ad-Hoc)      27666623 masjnu@gmail.com